Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo

Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo

Celem operacji pn.: „Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo” jest poprawa standardu oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez zmianę nawierzchni dwóch odcinków drogi wewnętrznej w miejscowości Żydowo. W wyniku realizacji operacji przebudowane zostanie 649 m drogi wewnętrznej. Odcinek A-B od cmentarza do parkingu przy kościele oraz odcinek C-D od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 205 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3573Z w kierunku Głuszy. Odcinek A-B obecnie posiada nawierzchnię zróżnicowaną z kruszywa, gruzu, bruku kamiennego. Nawierzchnia drogi jest nierówna i zdeformowana, występują liczne zapadnięcia, wyboje i dziury. Szerokość części jezdnej jest zmienna i waha się od 2,5 do 5,5m.

Odcinek C-D posiada nawierzchnię z bruku kamiennego, w złym stanie technicznym, z licznymi wybojami i nierównomiernymi spadkami poprzecznymi i podłużnymi. W okresach deszczowych tworzą się zastoiska wody. Szerokość tego odcinka jezdni waha się od 4 do 6m.

W ramach inwestycji zostaną wykonane:

  • na odcinku A-B zostaną wydzielone nawierzchnie: 3 m dla pojazdów samochodowych oraz 2 x 1 m dla pieszych. Projektuje się wydzielenie kolorystyczne nawierzchni w celu wyraźnego rozdzielenia funkcji. Odprowadzenie wody opadowej za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na tereny zielone. Nawierzchnię jezdni stanowić będzie kostka brukowa betonowa grubości 8 cm,
  • odcinek C-D. Zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny o szerokości podstawowej 5 m, o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm. W jezdni wydzielone zostaną nawierzchnie: 3 m część dla samochodów oraz 2 x 1 m dla pieszych. Projektuje się wydzielenie kolorystyczne nawierzchni w celu wyraźnego rozdzielenia funkcji. Zaprojektowano także wykonanie zabruku koło remizy OSP i regulację wpustów kanalizacji deszczowej.

Po wykonaniu zadania droga uzyska status drogi gminnej.

Inwestycja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiego na lata 2014-2020, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Polanów została zawarta w dniu 31.05.2016r.

Planowa wartość zadania to 861.994,35 zł a przyznana pomoc finansowa wynosi 443.637 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w latach 2017-2018.

2016-09-30 00:00:00


Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa