Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne na terenie gminy Polanów

Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne na terenie gminy Polanów

W ramach projektu w 25 budynkach/lokalach mieszkalnych z terenu Gminy Polanów zrealizowane zostaną zadania z zakresu ochrony środowiska obejmujące trwałe zmian systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym poprzez: podłączenie do sieci ciepłowniczej, zainstalowanie ogrzewania gazowego lub zainstalowanie innych niskoemisyjnych rodzajów źródeł ciepła.
Wymiana źródeł ciepła przeprowadzona zostanie wyłącznie w budynkach mieszkalnych spełniających minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej (wskaźnik EPH+W wynoszący dla danego budynku nie więcej niż 150 kWh/m2 na rok). W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku w ramach projektu wykonanych zostanie 30 świadectw charakterystyki energetycznej. Odbiorcami końcowymi (Grantobiorcami) w ramach projektu będą wyłącznie osoby fizyczne - mieszkańcy Gminy Polanów. Granty w ramach projektu przyznawane będą ryczałtowo w wysokości 7 500 z/.
Efektem zmiany sposobów ogrzewania będzie trwale ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie 144,5 1 tony równoważnika CO2 oraz spadek emisji pyłów w wysokości 0,16 Mg/rok.

Projekt „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne na terenie gminy Polanów " jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Dotychczas w ramach ww. działania podpisano 32 umowy na łączną kwotę dofinansowania ponad 17 mln zł.

Koszt całkowity projektu: 225 975,00 zł
Koszty kwalifikowalne: 225 975,00 zł
Dofinansowanie: 225 975,00 zł

Poziom dofinansowania: 100%

Kluczowe terminy:

  • Rozpoczęcie realizacji - listopad 2022
  • Zakończenie realizacji - październik 2023

  

2022-08-02 14:08:48


Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa