Rewitalizacja w mieście i Gminie Polanów - Pierwsze spotkania z mieszkańcami za nami

W dniach 29-31 maja w Polanowie, Chociminie, Cetuniu, Nacławiu i Rzeczycy Wielkiej odbyły się na pierwsze spotkania informacyjne dla mieszkańców dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023. Opracowanie tego strategicznego dokumentu realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Opracowanie Lokalnego Programu rewitalizacji rozpoczęto od pozyskania danych i pogłębionej analizy danych statystycznych wszystkich sołectw Gminy Polanów oraz wszystkich ulic miasta Polanowa. Z analizy tej wynika, że zdegradowanymi obszarami na terenie Gminy Polanów są miejscowości: Chocimino, Cetuń, Nacław, Rzeczyca Wielka oraz centrum Polanowa – ulice Koszalińska, Wolności, Sławieńska i Zamkowa. Obszary zdegradowane to takie obszary, na których występuje koncentracja utrwalonych problemów społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych oraz przestrzennych takich jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, uzależnienia, depopulacja – ubywanie ludności, starzenie się społeczności, zły stan infrastruktury lub niedostosowanie infrastruktury do obecnej funkcji, brak kapitału społecznego, niski poziom przedsiębiorczości. W/w miejscowości uznane za zdegradowane będą poddawane procesowi rewitalizacji.
Kolejnym etapem realizacji projektu będą w miesiącach czerwiec - lipiec br. badania społeczne mieszkańców (ankietowanie mieszkańców poprzez wywiady telefoniczne, osobiste rozmowy z ankieterami, ankiety składane on-line), indywidualne wywiady pogłębione, eventy animacyjne, spacery studyjne. Odbędą się także warsztaty, na których zostanie wspólnie z interesariuszami wypracowana koncepcja działań rewitalizacyjnych dla poszczególnych miejscowości.
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023 wykonuje na zlecenie Gminy Polanów Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia a kwestie związane z zagospodarowanie przestrzennym nadzoruje architekt Ewa Jańczak z Pracowni Architektury z Koszalina.

Raport ze spotkań warsztatowych

Prezentacja na warsztaty

Podstawowe dane o rewitalizacji
Rewitalizacja jest stosunkowo nowym podejściem w modelowaniu rozwoju-społeczno gospodarczego. Rolą Gminy Polanów jest koordynacja i odpowiednie zaprogramowanie procesu rewitalizacji, ale procesu rewitalizacji nie prowadzi wyłącznie gmina – biorą w niej udział przede wszystkim interesariusze, którym są mieszkańcy, podmioty publiczne, prywatne, pozarządowe. I to ich zaangażowanie jest kluczowe dla powodzenia procesu rewitalizacji.
Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Aby obszar został uznany za zdegradowany muszą występować na nim utrwalone i skumulowane problemy społeczne, takie jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, erozja więzi społecznych. Niekorzystnym zjawiskom społecznym towarzyszy zwykle stagnacja gospodarcza spowodowana niskim stopniem przedsiębiorczości, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zły stan techniczny infrastruktury lub braki w infrastrukturze.
Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź na problemy społeczne a celem rewitalizacji jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia mieszkańców oraz odtworzenie więzi społecznych w rewitalizowanym obszarze.
Rewitalizacja zakłada zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, co oznacza, że oprócz realizacji inwestycji, które są środkiem do celu, rewitalizacji poddawana jest społeczność zamieszkująca dany obszar.
Rewitalizację prowadzi się w oparciu o Lokalny lub Gminny Program Rewitalizacji.
Rewitalizacja musi mieć partycypacyjny charakter. Polega on na tym, że proces programuje się, prowadzi i ocenia przy aktywnym udziale interesariuszy. Służą temu konsultacje społeczne i spotkania z interesariuszami.
Istnieje szereg ograniczeń w wyborze obszarów do rewitalizacji. Gmina nie może swobodnie decydować, które obszary chce rewitalizować a których nie. Rewitalizacji mogą być poddane wyłącznie obszary, które są zdiagnozowane jako zdegradowane. Diagnoza opiera się na pogłębionej analizie danych statystycznych, spotkaniach z mieszkańcami i opiniach ekspertów.
Działania rewitalizacyjne muszą być skoncentrowane terytorialnie i dotyczyć wybranego, niewielkiego obszaru gminy. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w pracach nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023.

2017-06-19 15:02:10