Przebudowa placu zabaw w Polanowie

Tytuł projektu: Przebudowa placu zabaw w Polanowie

Nazwa Funduszu: Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Podziałanie: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Całkowita wartość projektu: 72.829,98 zł
Wydatki kwalifikowalne: 72.829,98 zł
Wartość dofinansowania: 46.341,00 zł
Okres realizacji: 12.06.2023 – 15.04.2024

Nr umowy o dofinansowanie: 01198-6935-UM1611852/22
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 12 czerwca 2023
Cel projektu: Wzmocnienie atrakcyjności obszaru gminy Polanów poprzez budowę i doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Opis projektu: Operacja zakłada budowę ogólnodostępnej, nieodpłatnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej służącej zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. Potrzeba realizacji operacji wynika z zidentyfikowanych potrzeb społeczności lokalnej.   Operacja składa się z 1 zadania – Przebudowa placu zabaw na ul. Żwirowej w Polanowie. Plac zostanie przygotowany poprzez usunięcie starych elementów, nawiezienie żwiru i wykonanie nasadzeń ozdobnych.  W ramach zadania zaplanowano dostawę i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej, huśtawki ważki, bujaka sprężynowego, ławki , tablicy regulaminowej, stołu betonowego do tenisa, zjeżdżalni. Na placu zabaw zostaną ustawione kosze do segregacji odpadów oraz tablica informacyjno - promocyjne ukazujące tereny chronione i  szlaki turystyczne na terenie Gminy Polanów.

Okres trwałości: min. 5 lat od płatności końcowej

2023-09-15 14:45:57