Cyfrowa Gmina

Gmina Polanów zawarła umowę o powierzenie grantu o numerze 991/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Dofinansowanie w wysokości 255960,00zł zostanie przeznaczone na zakup sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz szkolenie urzędników z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

2022-10-13 10:49:29