Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie

Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.03.00-32-0008/19 z 23.04.2020r. zawarta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
Wydatki kwalifikowalne: 1.339.039,13
Dofinansowanie projektu: 1.138.183,24
Terminy realizacji projektu: 2020-2021

Inwestycja obejmuje:

  1. Budowę drogi rowerowej na odcinku łączącym ul. Stawna i ul. Wolności o szerokości 2,5m w nawierzchni kostki betonowej o dł. 76,5m wraz z budową planu przystankowego przy ul. Wolności o wym. 27x9,2m wraz z zagospodarowaniem. 
  2. Budowę drogi rowerowej ul. Żwirowa w Polanowie o szerokości 2,5m i nawierzchni z kostki betonowej o długości 975m. Robotami towarzyszącymi są roboty dotyczące odprowadzenia wody opadowej oraz poszerzenia jezdni. 
     

2022-02-04 18:25:44