Aktualności

Przebudowa placu zabaw w Polanowie

Tytuł projektu: Przebudowa placu zabaw w Polanowie

Nazwa Funduszu: Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Podziałanie: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Całkowita wartość projektu: 72.829,98 zł
Wydatki kwalifikowalne: 72.829,98 zł
Wartość dofinansowania: 46.341,00 zł
Okres realizacji: 12.06.2023 – 15.04.2024

Nr umowy o dofinansowanie: 01198-6935-UM1611852/22
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 12 czerwca 2023
Cel projektu: Wzmocnienie atrakcyjności obszaru gminy Polanów poprzez budowę i doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Opis projektu: Operacja zakłada budowę ogólnodostępnej, nieodpłatnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej służącej zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. Potrzeba realizacji operacji wynika z zidentyfikowanych potrzeb społeczności lokalnej.   Operacja składa się z 1 zadania – Przebudowa placu zabaw na ul. Żwirowej w Polanowie. Plac zostanie przygotowany poprzez usunięcie starych elementów, nawiezienie żwiru i wykonanie nasadzeń ozdobnych.  W ramach zadania zaplanowano dostawę i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej, huśtawki ważki, bujaka sprężynowego, ławki , tablicy regulaminowej, stołu betonowego do tenisa, zjeżdżalni. Na placu zabaw zostaną ustawione kosze do segregacji odpadów oraz tablica informacyjno - promocyjne ukazujące tereny chronione i  szlaki turystyczne na terenie Gminy Polanów.

Okres trwałości: min. 5 lat od płatności końcowej

2023-09-15 14:45:57


Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nacław i Żydowo

Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nacław i Żydowo

Nazwa Funduszu: Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Całkowita wartość projektu: 909.314,42 zł

Wydatki kwalifikowalne: 909.314,42 zł
Wartość dofinansowania: 578.000,00 zł
Okres realizacji: 14.07.2023 – 15.12.2024

Nr umowy o dofinansowanie: 0014-65151-UM1600297/23
Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 14 lipca 2023

Cel projektu: Niwelowanie utrudnień i umożliwienie mieszkańcom obszarów wiejskich korzystania z usług publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Nacław i Żydowo.


Opis projektu: W ramach zadania zostaną przebudowane dwie drogi gminne w miejscowościach Nacław i Żydowo o łącznej długości 323 m. Na obu drogach zostanie wykonana  nawierzchnia bitumiczna.

2023-09-15 13:35:00


Wyposażenie świetlicy w Domachowie, gmina Polanów

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. „Wyposażenie świetlicy w Domachowie, gmina Polanów” mająca na celu wdrożenie działań kulturalnych w Domachowie poprzez wyposażenie w sprzęt rekreacyjny, informatyczny, edukacyjny oraz multimedialny współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: wyposażenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne na terenie Gminy Polanów
Świetlica została wyposażona w meble kuchenne wraz z AGD, meble do pracowni multimedialnej, meble do Sali głównej, pracowni multimedialnej oraz w sprzęt komputerowy, gry multimedialne i sprzęt biurowy, wyposażenie plastyczno- rekreacyjne oraz rękodzielnicze.
W obiekcie świadczone będą ogólnodostępne usługi na rzecz mieszkańców. Na potrzeby prowadzenia zajęć Gmina Polanów zakupiła laptopy, gry multimedialne, materiały plastyczne, maszyny do szycia, wyposażenie do fitnessu, leżaki, stół do tenisa itp. Kuchnię wyposażono w dobrej klasy sprzęt, robot kuchenny, wypiekacz do chleba, parowar, warnik, ekspres ciśnieniowy itp. Zajęcia prowadzić będzie Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu na podstawie zawartego Porozumienia z Gminą Polanów, którego celem jest zachowanie zasad realizacji projektów współfinansowanych z PROW.

Wartość operacji ponad 190 tys.
Dotacja PROW 125.700 zł

2023-05-16 15:17:19


Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Domachowie

Gmina Polanów otrzymała pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji pn.”Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Domachowie”.

Świetlica została wyposażona w meble kuchenne wraz z AGD, meble do pracowni multimedialnej, meble do Sali głównej, pracowni multimedialnej oraz w sprzęt komputerowy, gry multimedialne i sprzęt biurowy, wyposażenie plastyczno - rekreacyjne oraz rękodzielnicze.

 

Wartość inwestycji: 189. 559,64 zł  

Dofinansowanie: 111. 950,00 zł

Wkład własny Gminy: 77. 609,64 zł

2023-05-15 09:49:58


Zakup rekreacyjnego sprzętu wodnego oraz utworzenie ścieżki historycznej w Polanowie

Miejski Klub Sportowy „Gryf” otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, na realizację operacji pn. „Zakup rekreacyjnego sprzętu wodnego oraz utworzenie ścieżki historycznej w Polanowie” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” za pośrednictwem Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.  
Zakres inwestycji obejmuje remont i przebudowę ciągu pieszego w ramach ścieżki historycznej przy ulicy Mariańskie Wzgórze w Polanowie poprzez co dokona się:

 • Rozbiórki istniejącego ciągu (schody) i wykonanie nowej nawierzchni ze starobruku wraz z nową balustradą,
 • Umiejscowienia czterech tablic historycznych,
 • Zakupu rekreacyjny sprzętu wodny m.in.  4 rowery wodne, 4 kajaki, 27 kapoków, wózek do transportu kajaka.

Celem operacji jest:  rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej w zakresie atrakcji wodnych i stworzenie atrakcji turystycznej odwołującej się do historii miasta poprzez zakup sprzętu wodno-rekreacyjnego oraz remont i przebudowa ciągu pieszego.
Łączny koszt inwestycji przekroczy 309 tyś, z czego dotacja UE wyniesie: 146 tys. 

 

2023-03-20 15:21:44


Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Polanów

Realizacja operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader” objętego programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Gmina Polanów otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na realizację operacji pn. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Polanów. 

W wyniku operacji zostanie wybudowany:

 • hangar na sprzęt wodny w Polanowie, 
 • plac zabaw w miejscowości Rekowo, 
 • przebudowane place zabaw w miejscowościach Jacinki i Garbno oraz Polanów przy ulicy: Różanej, Mariańskie Wzgórze, Jana Pawła.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Wzmocnienie atrakcyjności gminy Polanów poprzez budowę i doposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.  
Dofinansowanie wynosi 196 522,00 PLN, wkład własny Gminy Polanów 112 329,75 PLN
Okres realizacji inwestycji listopad 2023 roku.
 

2022-12-19 14:14:10


Programu Inwestycji Strategicznych edycja 3

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH  

Gmina Polanów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/1622/PolskiLad  przeznaczone na realizację Inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach  Bukowo, Świerczyna, Dadzewo.

Dofinansowanie wynosi 3.000.000,00 PLN, wkład własny Gminy Polanów 100.000,00 PLN.
Okres realizacji inwestycji 2023 rok.

 

2022-12-19 14:25:37


Programu Inwestycji Strategicznych edycja 2

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH  

Gmina Polanów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/3188/PolskiLad  przeznaczone na realizację Inwestycji pn. Budowa przedszkola w Polanowie wraz z termomodernizacją istniejącego przedszkola i z infrastrukturą towarzyszącą. 

Dofinansowanie wynosi 9.000.000,00 PLN, wkład własny Gminy Polanów 1,6 Miliona PLN.

Okres realizacji inwestycji 2023/2024 rok.

 

2022-12-19 14:26:05


Programu Inwestycji Strategicznych edycja 1

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych  

Gmina Polanów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja01/2021/3178/PolskiLad  przeznaczone na realizację Inwestycji pn. Przebudowa 8 dróg gminnych o dł. 3.242 km w miejscowości Polanów wraz z ciągami pieszymi o dł. 0,968km.

Dofinansowanie wynosi 5.000.000,00 PLN, wkład własny Gminy Polanów 1 Milion PLN.

Termin realizacji inwestycji grudzień 2022 roku.

 

2022-12-19 14:26:27


Program Senior +

W ramach Programu wieloletni "Senior+" Gmina Polanów uzyskała dofinansowanie na utworzenie Kluby Senior+. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Całkowita wartość projektu: 135 000.00 zł
Wkład Własny Gminy Polanów: 27 000.00 zł
Dofinansowanie z Programu Senior+: 108 000.00 zł

2022-10-13 10:49:18


Cyfrowa Gmina

Gmina Polanów zawarła umowę o powierzenie grantu o numerze 991/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Dofinansowanie w wysokości 255960,00zł zostanie przeznaczone na zakup sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz szkolenie urzędników z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

2022-10-13 10:49:29


Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Gmina Polanów otrzymała dofinansowanie w wysokości 952 445,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.  Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup 365 laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich.

 

2022-10-13 10:49:54


Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne na terenie gminy Polanów

W ramach projektu w 25 budynkach/lokalach mieszkalnych z terenu Gminy Polanów zrealizowane zostaną zadania z zakresu ochrony środowiska obejmujące trwałe zmian systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym poprzez: podłączenie do sieci ciepłowniczej, zainstalowanie ogrzewania gazowego lub zainstalowanie innych niskoemisyjnych rodzajów źródeł ciepła.
Wymiana źródeł ciepła przeprowadzona zostanie wyłącznie w budynkach mieszkalnych spełniających minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej (wskaźnik EPH+W wynoszący dla danego budynku nie więcej niż 150 kWh/m2 na rok). W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku w ramach projektu wykonanych zostanie 30 świadectw charakterystyki energetycznej. Odbiorcami końcowymi (Grantobiorcami) w ramach projektu będą wyłącznie osoby fizyczne - mieszkańcy Gminy Polanów. Granty w ramach projektu przyznawane będą ryczałtowo w wysokości 7 500 zł.
Efektem zmiany sposobów ogrzewania będzie trwale ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na poziomie 144,5 1 tony równoważnika CO2 oraz spadek emisji pyłów w wysokości 0,16 Mg/rok.

Projekt „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne na terenie gminy Polanów " jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Koszt całkowity projektu: 225 975,00 zł
Koszty kwalifikowalne: 225 975,00 zł
Dofinansowanie: 225 975,00 zł

Poziom dofinansowania: 100%

Kluczowe terminy:

 • Rozpoczęcie realizacji - listopad 2022
 • Zakończenie realizacji - październik 2023

  

2023-07-21 09:47:29


Budowa zaplecza szatniowo – sanitarnego boiska sportowego w Polanowie

Umowa o dofinansowanie Nr 2021/0162/9925/SubA/DIS/SP ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawarta z Ministrem Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021 

Wydatki całkowite: 1.212.434,00zł
Dofinansowanie projektu: 606.200,00zł
Terminy realizacji projektu: 2022-2023

Zadanie inwestycyjne polegające na przeprowadzeniu szeregu robót budowalnych, które skutkować będą rozbiórką istniejącego obiektu szatni powstałego w 1945 roku usytuowanego przy stadionie miejskim w Polanowie. W jego miejsce powstanie obiekt szatniowo – sanitarny spełniający normy techniczno – budowlane. Budynek będzie dwukondygnacyjny, o powierzchni użytkowej ok.260m2. 


 

2022-02-22 08:42:53


Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie gminy Polanów

Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.15.00-32-A042/19-00 z 04.10.2021r. zawarta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.15. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy 

Wydatki kwalifikowalne: 1.497.875,00
Dofinansowanie projektu: 1.497.875,00
Terminy realizacji projektu: 2022

Inwestycja ma na celu udzielenie grantów właścicielom budynków jednorodzinnych, które zostaną przeznaczone na wymianę istniejącego źródła ciepła na źródło mniej emisyjne oraz wykonanie pełnej lub częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Kwota grantu dla właścicieli budynków może wynieść 25 tyś (częściowa termomodernizacja z wymianą dotychczasowego źródła ciepła) lub 50 tyś (pełna termomodernizacja z wymianą dotychczasowego źródła ciepła). Zakres robót określać będzie Audyt energetyczny, który każdy właściciel ubiegający się o grant musi przedłożyć wraz ze zgłoszeniem. 

Nabór rusza z dniem 15.01.2022r. 

Celem operacji jest: zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych
 

2022-02-04 18:25:05


Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie

Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.03.00-32-0008/19 z 23.04.2020r. zawarta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
Wydatki kwalifikowalne: 1.339.039,13
Dofinansowanie projektu: 1.138.183,24
Terminy realizacji projektu: 2020-2021

Inwestycja obejmuje:

 1. Budowę drogi rowerowej na odcinku łączącym ul. Stawna i ul. Wolności o szerokości 2,5m w nawierzchni kostki betonowej o dł. 76,5m wraz z budową planu przystankowego przy ul. Wolności o wym. 27x9,2m wraz z zagospodarowaniem. 
 2. Budowę drogi rowerowej ul. Żwirowa w Polanowie o szerokości 2,5m i nawierzchni z kostki betonowej o długości 975m. Robotami towarzyszącymi są roboty dotyczące odprowadzenia wody opadowej oraz poszerzenia jezdni. 
   

2022-02-04 18:25:44


Przebudowa budynku w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: 
wspieranie działań kulturalnych Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dachu i wykonanie instalacji odgromowej. W wyniku operacji zwiększyła się oferta kulturalna dla mieszkańców gminy Polanów i liczba inicjatyw społecznych. Przebudowa budynku wpłynęła także na poprawę bezpieczeństwa uczestników zajęć i na dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych.
Inwestycja realizowana jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiego na lata 2014-2020, typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. 

Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Polanów została zawarta w dniu 04.10.2021r. Planowana wartość na dzień złożenia wniosku to 333.999,07 zł, zaś przyznana pomoc finansowa wynosi nie więcej niż 167.000,00 zł. 
Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w roku 2022.


 

2023-05-23 14:52:08


Budowa całorocznego targowiska „Mój Rynek” w Polanowie

Umowa o dofinansowanie Nr 00002-65171-UM1600001/17 z dnia 11.10.2017r.  operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wydatki kwalifikowalne (wartość ogółem): 1.569.291,16
Dofinansowanie projektu: 998.539,00
Terminy realizacji projektu: 09.2019

Cel inwestycji: Stworzenie ogólnodostępnego miejsca konkurencyjności i promocji, w szczególności produktów rolno-spożywczych, poprzez budowę całorocznego targowiska „Mój Rynek” w Polanowie przy ulicy Stawnej wraz z infrastrukturą.
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności  odwodnienie terenu, przyłącza wod-kan, ułożenie kostki brukowej na całej powierzchni targowiska. Powierzchnia handlowa stanowić będzie ponad 400m2, a połowa powierzchni zostanie zadaszona wiatami stalowymi. Wyznaczone zostaną miejsca do handlu bezpośredniego z samochodu. Na terenie targowiska wybudowany zostanie parking dla samochodów w tym miejsca dla niepełnosprawnych.  Na targowisku stanie kontener biurowo-socjalny z toaletami. Teren zostanie ogrodzony. Planuje się również usytuowanie wiaty z wózkami, pojemniki na odpady segregowane, ławki i stojaki na rowery.

2018-08-30 13:07:42


Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczyca Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie

Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.02.03.00-32-0004/17-00 z 02.08.2017 zawarta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
Wydatki kwalifikowalne: 2.993.542,49
Dofinansowanie projektu: 2.465.182,16
Terminy realizacji projektu: 2018 - 2019

Opis inwestycji
Do końca października  2018r. w miejscu starego budynku przystanku autobusowego w Polanowie przy ulicy Wolności, powstanie nowy budynek o powierzchni użytkowej ok. 41 m2, za budynkiem zostanie oddany do użytku parking dla samochodów osobowych oraz droga rowerowa do ulicy Stawnej.  Na terenie Centrum Przesiadkowego, będzie można przesiąść się z samochodu osobowego lub roweru i kontynuować przejazd transportem publicznym lub pieszo. W centrum przesiadkowym można pozostawić rower lub bagaż na czas przebywania w miejscu pracy lub czas konieczny do korzystania z innych usług.
Pod wiatą na terenie Centrum Przesiadkowego powstaną stanowiska dla  rowerów, zamykane szafki pełniących funkcję przechowalni bagażu, siedziska betonowe z elementami drewnianymi. Przewidziano również uporządkowanie nawierzchni wraz z kwietnikami i elementami małej architektury (kosze na śmieci, tablice informacyjne, oświetlenie i monitoring terenu).
W ramach projektu planowana jest również budowa ok. 9 km dróg rowerowych w kierunkach Jacinki – Polanów oraz Rzeczyca Wielka –Polanów. Na trasie powstaną elementy małej architektury m.in. stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Termin realizacji 10.2019.

2018-08-27 09:48:11


MALUCH PLUS

W dniu 18 kwietnia 2017r. Wojewoda Zachodniopomorski udzielił Gminie Polanów wsparcia finansowego na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” „MALUCH PLUS” . Dotacja w wysokości 197.940,000zł zostanie przeznaczona w dużej części na pokrycie wydatków związanych z tworzeniem nowych miejsc opieki czyli na dostosowanie budynku byłego przedszkola przy ulicy Stawnej na instytucję żłobka.   Prace objęte dotacją to: wymiana pokrycia dachowego, elewacja, napraw kominów, dostosowanie pomieszczenia łazienki, ogrodzenie, wymiana kotła co. Szacunkowy koszt zadania ponad 400 tys.

2017-11-03 09:33:52


Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów

Operacja zakłada budowę ogólnodostępnej, nieodpłatnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Potrzeba realizacji operacji wynika z zidentyfikowanych potrzeb społeczności lokalnej.

Operacja składa się z trzech zadań:
•    Budowa zewnętrznych siłowni fitness w miejscowościach Gminy Polanów: Buszyno, Dadzewo, Powidz i Wietrzno.
•    Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wytypowanych obszarów na terenie miasta i gminy Polanów. Zadanie to zaplanowano do realizacji w miejscowościach: Cetuń, Kępiny, Kościernica, Nadbór, Polanów, Rosocha, Rzeczyca Wielka, Wielin.
•    Zakup ławek i stołów do rekreacji - 7 kompletów, nogi żeliwne, siedziska i oparcia oraz blaty stołów z drewna, z przeznaczeniem dla miejscowości Polanów.
Realizacja operacji spowoduje wzrost atrakcyjności obszaru LSR jako miejsca do życia i wypoczynku, lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów i potencjału, podniesienie jakości życia mieszkańców  Gminy Polanów poprzez stworzenie możliwości do aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu.

2017-10-18 11:30:38


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023 został przyjęty

Rada Miejska w Polanowie w dniu 20 września 2017 roku uchwałą nr XLll/222/17 przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023.

2017-10-03 11:01:31


Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.

2017-09-19 14:16:14


Informacja podsumowująca przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023"

Celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Polanów w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Konsultacje w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji odbyły się w terminie od 28 lipca 2017r. do 28 sierpnia 2017r.

2017-08-30 14:51:12


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023 - prezentacja

Prezentacja na spotkania z mieszkańcami gminy Polanów.

Załączniki

2017-08-24 12:00:53


Raport z eventu animacyjnego w Chociminie

Na mocy umowy Nr PG.I.272.5.2017 zawartą pomiędzy Gminą Polanów a Fundacją Nauka dla Środowiska zrealizowano w dniu 28 lipca 2017r. w Chociminie piąty z cyklu 5 eventów animacyjnych w miejscowościach zidentyfikowanych jako zdegradowane (Cetuń, Chocimino, Nacław, Polanów, Rzeczyca Wielka).

Event odbywał się w ramach projektu „Opracowanie  Lokalnego  Programu Rewitalizacji dla Miasta na lata 2017-2023"— współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydarzenie odbywało się w dniu 28.07.2017r. na terenach zielonych w środku miejscowości przy głównej drodze w Chociminie  i  trwało 8 godzin od godz. 16:00 do 24:00.
W godzinach 16-18 oraz 20-24 odbywała się część festynowa, część warsztatowa odbywała się w godzinach 18.00-20.00. Event został zorganizowany w atrakcyjnym i przyjaznym miejscu. W evencie uczestniczyło około 100 osób. Event był ogólnodostępny, niebiletowany.

 

2017-08-24 11:47:21


Raport z eventu animacyjnego w Cetuniu

Na mocy umowy Nr PG.I.272.5.2017 zawartą pomiędzy Gminą Polanów a Fundacją Nauka dla Środowiska zrealizowano w dniu 21 lipca 2017r. w Cetuniu czwarty z cyklu 5 eventów animacyjnych w miejscowościach zidentyfikowanych jako zdegradowane (Cetuń, Chocimino, Nacław, Polanów, Rzeczyca Wielka).

Event odbywał się w ramach projektu „Opracowanie  Lokalnego  Programu Rewitalizacji dla Miasta na lata 2017-2023"— współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydarzenie odbywało się w dniu 21.07.2017r. na terenach rekreacyjnych przy boisku w Cetuniu  i  trwało 8 godzin od godz. 16:00 do 24:00. W godzinach 16-18 oraz 20-24 odbywała się część festynowa, część warsztatowa odbywała się w godzinach 18.00-20.00. Event został zorganizowany w atrakcyjnym i przyjaznym miejscu w centrum miejscowości. W evencie uczestniczyło około 100 osób. Event był ogólnodostępny, niebiletowany.

 

2017-08-23 09:04:12


Raport z eventu animacyjnego w Nacławiu

2017-08-09 13:23:59


Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023

Przeprowadzenie konsultacji ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Polanów i innych interesariuszy procesu rewitalizacji w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Informujemy, że konsultacje w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji rozpoczną  się w dniu 28 lipca 2017r. i potrwają do dnia 28 sierpnia 2017r.

Miejscem składania ankiet jest Urząd Miejski w Polanowie ul. Wolności 4, 76-010 Polanów:

 1. Sekretariat, pokój nr 5 (forma papierowa ankiety),
 2. przesłanie pocztą elektroniczną na adres: e-mail: rewitalizacja@polanow.eu (forma elektroniczna ankiety).

Informujemy, że otwarte spotkania z mieszkańcami i innymi interesariuszami wraz z publiczną prezentacją projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Miejscowość Data Godzina Miejsce spotkania
Polanów Wtorek, 22 sierpnia 2017r. 17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów
Nacław Środa, 23 sierpnia 2017r. 17.00 Świetlica Wiejska w Nacławiu
Rzeczyca Wielka Środa, 23 sierpnia 2017r. 19.00 Świetlica Wiejska w Rzeczycy Wielkiej
Cetuń Czwartek, 24 sierpnia 2017r. 17.00 Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu
Chocimino Czwartek, 24 sierpnia 2017r. 19.00 Świetlica Wiejska w Chociminie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią konsultowanego dokumentu.

2017-08-16 19:10:23


Raport ze spacerów studyjnych, które odbyły się w dniach 4-7 lipca 2017

Raport ze spacerów badawczych

2017-07-28 12:10:31


Raport z eventu animacyjnego w Rzeczycy Wielkiej

Na mocy umowy Nr PG.I.272.5.2017 pomiędzy Gminą Polanów a Fundacją Nauka dla Środowiska zrealizowano w dniu 1 lipca 2017r. w Rzeczycy Wielkiej DRUGI z cyklu 5 eventów animacyjnych w miejscowościach zidentyfikowanych jako zdegradowane (Cetuń, Chocimino, Nacław, Polanów, Rzeczyca Wielka).

Event odbywał się w ramach projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta na lata 2017-2023"— współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydarzenie odbywało się w dniu 1.07.2017r. i trwało 8 godzin od godz. 16:00 do 0:00. W godzinach 16-18 oraz 20-0.00 odbywała się część festynowa, część warsztatowa odbywała się w godzinach 18.00-20.00. Event został zorganizowany w atrakcyjnym i przyjaznym miejscu, przy świetlicy wiejskiej, która dawała schronienie uczestnikom przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Event był ogólnodostępny, niebiletowany. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych mieszkańcy licznie przybyli na miejsce imprezy. W kulminacyjnym momencie imprezy na placu bawiło się ok. 300 mieszkańców. Przez cały czas trwania wydarzenia (pomimo deszczu) płonęło ognisko doglądane przez jednego z mieszkańców, przy którym pieczono kiełbaski.

Raport z eventu animacyjnego w Rzeczycy Wielkiej

2017-07-27 15:36:25


Raport z eventu animacyjnego w Polanowie

Na mocy umowy Nr PG.I.272.5.2017 pomiędzy Gminą Polanów a Fundacją Nauka dla Środowiska zrealizowano w dniu 24 czerwca 2017r. w Polanowie pierwszy z cyklu 5 eventów animacyjnych w miejscowościach zidentyfikowanych jako zdegradowane (Cetuń, Chocimino, Nacław, Polanów, Rzeczyca Wielka).

Event odbywał się w ramach projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta na lata 2017-2023"— współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydarzenie odbywało się w dniu 24.06.2017r. i trwało 10 godzin od godz. 16:00 do 2:00. W godzinach 16-18 oraz 20-2 odbywała się część festynowa, część warsztatowa odbywała się w godzinach 18.00-20.00. Event został zorganizowany w atrakcyjnym i przyjaznym miejscu, nad Zalewem, gdzie wielki namiot dawał schronienie uczestnikom przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. W evencie uczestniczyło około 600 osób. Event był ogólnodostępny, niebiletowany.

Raport z eventu animacyjnego w Polanowie

2017-07-27 13:02:41


Raport z warsztatów, które odbyły się na terenie Gminy Polanów w dniach 21 czerwca - 3 lipca

Raport z warsztatów, które odbyły się na terenie Gminy Polanów w dniach 21 czerwca - 3 lipca

2017-07-27 11:24:37


Spacery studyjne

Zapraszamy do wzięcia udziału w

SPACERACH STUDYJNYCH PO OBSZARZE REWITALIZACJI W GMIINIE POLANÓW

 

Cel spacerów

Zebranie opinii mieszkańców podobszarów rewitalizacji oraz pozostałych interesariuszy nt. problemów oraz oczekiwań dot. rewitalizacji.

Lokalizacja i terminy spacerów

· Polanów – centrum miasta (ul. Koszalińska, Sławieńska, Wolności, Zamkowa) – termin wtorek 04.07.2017, godz. 13:00

· Rzeczyca Wielka – termin środa 05.07.2017, godz. 15:00

· Cetuń – termin czwartek 06.07.2017 godz. 15:00

· Chocimino – termin piątek 07.07.2017 godz. 15:00

Szczegóły spacerów

Zaproszenie Polanów

Zaproszenie Rzeczyca Wielka

Zaproszenie Cetuń

Zaproszenie Chocimino

2017-06-27 14:16:56


Event animacyjny 28 lipca 2017 r. - Chocimino

2017-06-27 13:14:12


Event animacyjny 21 lipca 2017 r. - Cetuń

2017-06-27 13:11:27


Event animacyjny 14 lipca 2017 r. - Nacław

2017-06-27 13:07:24


Event animacyjny 14 lipca 2017 r. - Nacław

2017-06-27 13:07:24


Event animacyjny 1 lipca 2017 r. - Rzeczyca Wielka

2017-06-26 15:17:22


Baner projektu

2017-06-26 15:01:21


Umowa o dofinansowanie zadań gospodarki wodno-ściekowej podpisana

W dniu 31 maja br. do Polanowa przyjechał Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj. Celem jego wizyty było zawarcie z Burmistrzem Polanowa - Grzegorzem Lipskim umowy o dofinansowanie w kwocie 1,9 mln zł projektu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń (pompy głębinowe i rury tłoczne) w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów.

Celem tego projektu jest poprawa poziomu życia mieszkańców 14 miejscowości gminy Polanów (Świerczyna, Bukowo, Domachowo, Cetuń, Krąg, Bożenice, Komorowo, Warblewo, Sowinko, Powidz, Nacław, Kościernica, Garbno, Gołogóra) poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej (8,6 km sieci) w 2 miejscowościach: Świerczyna i Bukowo oraz zakup i wymianę urządzeń w ujęciach wody pitnej w 14 miejscowościach: Świerczyna, Bukowo, Domachowo, Cetuń, Krąg, Bożenice, Komorowo, Warblewo, Sowinko, Powidz, Nacław, Kościernica, Garbno, Gołogóra. Realizacja operacji spowoduje ograniczenie ryzyka wydostania się ścieków bytowych do środowiska, poprawę płynności w dostarczaniu wody pitnej poprzez zmniejszenie awaryjności wyposażenia ujęć wody.

Inwestycja zostanie przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy etap zaplanowany do realizacji do maja 2018r. to skanalizowanie miejscowości Świerczyna. Pozostałe prace zostaną wykonane w drugim etapie, który potrwa do marca 2019r. Szacunkowa wartość wszystkich robót to 4 mln zł.

Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich".

2017-06-23 11:19:09


Rewitalizacja - ankieta

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej rewitalizacji.
Jej celem jest pogłębienie diagnozy obszarów wybranych do rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023. Rewitalizacja to zestaw działań obejmujących sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową i techniczną, które mają na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach. Niniejsze badanie jest w pełni anonimowe, a uzyskane informacje posłużą jedynie do opracowania zbiorczego raportu. Jako tereny, które w pierwszej kolejności powinny zostać poddane rewitalizacji zostały wskazane następujące obszary: Polanów (ulice Wolności, Koszalińska, Sławieńska, Zamkowa), Chocimino, Cetuń, Nacław, Rzeczyca Wielka)

http://badania-ipc.pl/index.php/992921?lang=pl

2017-06-20 13:14:58


Zapraszamy na warsztaty w ramach rewitalizacji miasta i gminy Polanów

Chcesz dowiedzieć się czym jest rewitalizacja i jak może zmienić się Twoja miejscowość?
Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w spotkaniach warsztatowych.
Zależy nam na udziale szerokiego grona mieszkańców, reprezentujących różne grupy wiekowe, społeczne i zawodowe.
Celem warsztatów jest krystalizacja pomysłów w projekty, których realizacja poprawi jakość życia mieszkańców, funkcjonalność, estetykę oraz bezpieczeństwo w miejscowości a przede wszystkim zintegruje mieszkańców i wzmocni więzi społeczne.


Terminy i miejsca warsztatów:
Rzeczyca Wielka - 21.06 godz. 16:00 - 21:00 Rzeczyca Wielka nr 4a, świetlica wiejska.
Nacław - 21.06 godz. 16:00 - 21:00 Nacław nr 27b, świetlica wiejska.
Polanów - 22.06 godz. 16:00 - 21:00, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów, ul. Wolności 7.
Cetuń - 03.07 godz. 16:00 - 21:00, kawiarnia w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu, nr 6.
Chocimino - 03.07 godz. 16:00 - 21:00 Chocimino nr 7, świetlica wiejska.
Program warsztatów:
16:00 - 16: 30 Rewitalizacja na co dzień - przykłady z Polski (projekcje filmów, prezentacja multimedialna)
16:30 - 18:15 Wyznaczenie głównych potrzeb mieszkańców - jak rozwijać współpracę?
18.15 - 18.30 Przerwa
18:30 - 20:00 Pomysły na działania - co możemy zrobić w naszej miejscowości?
20:00 - 20:30 Główne kierunki działań - dyskusja.
20:30 - 21:00 Podsumowanie

Serdecznie zapraszamy.

2017-06-19 15:11:03


Rewitalizacja w mieście i Gminie Polanów - Pierwsze spotkania z mieszkańcami za nami

W dniach 29-31 maja w Polanowie, Chociminie, Cetuniu, Nacławiu i Rzeczycy Wielkiej odbyły się na pierwsze spotkania informacyjne dla mieszkańców dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023. Opracowanie tego strategicznego dokumentu realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Opracowanie Lokalnego Programu rewitalizacji rozpoczęto od pozyskania danych i pogłębionej analizy danych statystycznych wszystkich sołectw Gminy Polanów oraz wszystkich ulic miasta Polanowa. Z analizy tej wynika, że zdegradowanymi obszarami na terenie Gminy Polanów są miejscowości: Chocimino, Cetuń, Nacław, Rzeczyca Wielka oraz centrum Polanowa – ulice Koszalińska, Wolności, Sławieńska i Zamkowa. Obszary zdegradowane to takie obszary, na których występuje koncentracja utrwalonych problemów społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych oraz przestrzennych takich jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, uzależnienia, depopulacja – ubywanie ludności, starzenie się społeczności, zły stan infrastruktury lub niedostosowanie infrastruktury do obecnej funkcji, brak kapitału społecznego, niski poziom przedsiębiorczości. W/w miejscowości uznane za zdegradowane będą poddawane procesowi rewitalizacji.
Kolejnym etapem realizacji projektu będą w miesiącach czerwiec - lipiec br. badania społeczne mieszkańców (ankietowanie mieszkańców poprzez wywiady telefoniczne, osobiste rozmowy z ankieterami, ankiety składane on-line), indywidualne wywiady pogłębione, eventy animacyjne, spacery studyjne. Odbędą się także warsztaty, na których zostanie wspólnie z interesariuszami wypracowana koncepcja działań rewitalizacyjnych dla poszczególnych miejscowości.
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023 wykonuje na zlecenie Gminy Polanów Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia a kwestie związane z zagospodarowanie przestrzennym nadzoruje architekt Ewa Jańczak z Pracowni Architektury z Koszalina.

Raport ze spotkań warsztatowych

Prezentacja na warsztaty

Podstawowe dane o rewitalizacji
Rewitalizacja jest stosunkowo nowym podejściem w modelowaniu rozwoju-społeczno gospodarczego. Rolą Gminy Polanów jest koordynacja i odpowiednie zaprogramowanie procesu rewitalizacji, ale procesu rewitalizacji nie prowadzi wyłącznie gmina – biorą w niej udział przede wszystkim interesariusze, którym są mieszkańcy, podmioty publiczne, prywatne, pozarządowe. I to ich zaangażowanie jest kluczowe dla powodzenia procesu rewitalizacji.
Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Aby obszar został uznany za zdegradowany muszą występować na nim utrwalone i skumulowane problemy społeczne, takie jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, erozja więzi społecznych. Niekorzystnym zjawiskom społecznym towarzyszy zwykle stagnacja gospodarcza spowodowana niskim stopniem przedsiębiorczości, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zły stan techniczny infrastruktury lub braki w infrastrukturze.
Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź na problemy społeczne a celem rewitalizacji jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia mieszkańców oraz odtworzenie więzi społecznych w rewitalizowanym obszarze.
Rewitalizacja zakłada zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, co oznacza, że oprócz realizacji inwestycji, które są środkiem do celu, rewitalizacji poddawana jest społeczność zamieszkująca dany obszar.
Rewitalizację prowadzi się w oparciu o Lokalny lub Gminny Program Rewitalizacji.
Rewitalizacja musi mieć partycypacyjny charakter. Polega on na tym, że proces programuje się, prowadzi i ocenia przy aktywnym udziale interesariuszy. Służą temu konsultacje społeczne i spotkania z interesariuszami.
Istnieje szereg ograniczeń w wyborze obszarów do rewitalizacji. Gmina nie może swobodnie decydować, które obszary chce rewitalizować a których nie. Rewitalizacji mogą być poddane wyłącznie obszary, które są zdiagnozowane jako zdegradowane. Diagnoza opiera się na pogłębionej analizie danych statystycznych, spotkaniach z mieszkańcami i opiniach ekspertów.
Działania rewitalizacyjne muszą być skoncentrowane terytorialnie i dotyczyć wybranego, niewielkiego obszaru gminy. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w pracach nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023.

2017-06-19 15:02:10


Rewitalizacja w mieście i gminie Polanów. Pierwsze spotkania z mieszkańcami

Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz inne osoby zainteresowane procesem rewitalizacji na pierwsze spotkania informacyjne dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023.
Spotkania odbędą się:
- w Polanowie w dniu 29 maja (poniedziałek) godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Polanów,
- w Chociminie w dniu 30 maja (wtorek) godzina 17.00 w świetlicy wiejskiej,
- w Cetuniu w dniu 30 maja (wtorek) godzina 19.15 w świetlicy DPS Cetuń,
- w Nacławiu w dniu 31 maja (środa) godzina 17.00 w świetlicy wiejskiej,
- w Rzeczycy Wielkiej w dniu 31 maja (środa) godzina 19.15 w świetlicy wiejskiej.
Rewitalizacja jest stosunkowo nowym podejściem w modelowaniu rozwoju-społeczno gospodarczego. Rolą Gminy Polanów jest koordynacja i odpowiednie zaprogramowanie procesu rewitalizacji, ale procesu rewitalizacji nie prowadzi wyłącznie gmina - biorą w niej udział przede wszystkim interesariusze, którym są mieszkańcy, podmioty publiczne, prywatne, pozarządowe. I to ich zaangażowanie jest kluczowe dla powodzenia procesu rewitalizacji.


Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Aby obszar został uznany za zdegradowany muszą występować na nim utrwalone i skumulowane problemy społeczne, takie jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, erozja więzi społecznych. Niekorzystnym zjawiskom społecznym towarzyszy zwykle stagnacja gospodarcza spowodowana niskim stopniem przedsiębiorczości, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zły stan techniczny infrastruktury lub braki w infrastrukturze.
Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź na problemy społeczne a celem rewitalizacji jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia mieszkańców oraz odtworzenie więzi społecznych w rewitalizowanym obszarze.
Rewitalizacja zakłada zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, co oznacza, że oprócz realizacji inwestycji, które są środkiem do celu, rewitalizacji poddawana jest społeczność zamieszkująca dany obszar.
Rewitalizację prowadzi się w oparciu o Lokalny lub Gminny Program Rewitalizacji.
Rewitalizacja musi mieć partycypacyjny charakter. Polega on na tym, że proces programuje się, prowadzi i ocenia przy aktywnym udziale interesariuszy. Służą temu konsultacje społeczne i spotkania z interesariuszami.
Istnieje szereg ograniczeń w wyborze obszarów do rewitalizacji. Gmina nie może swobodnie decydować, które obszary chce rewitalizować a których nie. Rewitalizacji mogą być poddane wyłącznie obszary, które są zdiagnozowane jako zdegradowane. Diagnoza opiera się na pogłębionej analizie danych statystycznych, spotkaniach z mieszkańcami i opiniach ekspertów. Z analizy danych statystycznych dla całej Gminy Polanów i wszystkich ulic miasta Polanowa wynika, że zdegradowanymi obszarami na terenie Gminy Polanów są miejscowości: Chocimino, Cetuń, Nacław, Rzeczyca Wielka oraz centrum Polanowa.
Działania rewitalizacyjne muszą być skoncentrowane terytorialnie i dotyczyć wybranego, niewielkiego obszaru gminy. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
Po wyznaczeniu obszarów zdegradowanych w miesiącach czerwiec - lipiec 2017r. odbędą się badania społeczne, eventy animacyjne i warsztaty na których zostanie wspólnie z interesariuszami wypracowana koncepcja działań rewitalizacyjnych dla poszczególnych miejscowości.
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023 jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 63.900 zł. Szacowana wartość całego projektu wynosi 71.000 zł. Celem projektu jest zaplanowanie procesu rewitalizacji zdegradowanych miejscowości na terenie Gminy Polanów a planowanym do osiągnięcia efektem jest kompleksowe rozwiązanie problemów społecznych, funkcjonalno-przestrzennych i infrastrukturalnych na obszarach poddawanych rewitalizacji.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach.

2017-05-25 00:00:00


Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo

Celem operacji pn.: „Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo” jest poprawa standardu oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez zmianę nawierzchni dwóch odcinków drogi wewnętrznej w miejscowości Żydowo. W wyniku realizacji operacji przebudowane zostanie 649 m drogi wewnętrznej. Odcinek A-B od cmentarza do parkingu przy kościele oraz odcinek C-D od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 205 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3573Z w kierunku Głuszy. Odcinek A-B obecnie posiada nawierzchnię zróżnicowaną z kruszywa, gruzu, bruku kamiennego. Nawierzchnia drogi jest nierówna i zdeformowana, występują liczne zapadnięcia, wyboje i dziury. Szerokość części jezdnej jest zmienna i waha się od 2,5 do 5,5m.

Odcinek C-D posiada nawierzchnię z bruku kamiennego, w złym stanie technicznym, z licznymi wybojami i nierównomiernymi spadkami poprzecznymi i podłużnymi. W okresach deszczowych tworzą się zastoiska wody. Szerokość tego odcinka jezdni waha się od 4 do 6m.

W ramach inwestycji zostaną wykonane:

 • na odcinku A-B zostaną wydzielone nawierzchnie: 3 m dla pojazdów samochodowych oraz 2 x 1 m dla pieszych. Projektuje się wydzielenie kolorystyczne nawierzchni w celu wyraźnego rozdzielenia funkcji. Odprowadzenie wody opadowej za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na tereny zielone. Nawierzchnię jezdni stanowić będzie kostka brukowa betonowa grubości 8 cm,
 • odcinek C-D. Zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny o szerokości podstawowej 5 m, o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm. W jezdni wydzielone zostaną nawierzchnie: 3 m część dla samochodów oraz 2 x 1 m dla pieszych. Projektuje się wydzielenie kolorystyczne nawierzchni w celu wyraźnego rozdzielenia funkcji. Zaprojektowano także wykonanie zabruku koło remizy OSP i regulację wpustów kanalizacji deszczowej.

Po wykonaniu zadania droga uzyska status drogi gminnej.

Inwestycja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiego na lata 2014-2020, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Polanów została zawarta w dniu 31.05.2016r.

Planowa wartość zadania to 861.994,35 zł a przyznana pomoc finansowa wynosi 443.637 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w latach 2017-2018.

2016-09-30 00:00:00


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice

Celem operacji pn.: „Przebudowa budowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice” jest poprawa standardu oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez zmianę nawierzchni drogi. W wyniku realizacji operacji przebudowane zostanie 468 m drogi wewnętrznej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3553Z do świetlicy wiejskiej w Bożenicach. Przebudowywana droga jest obecnie brukowa z nielicznymi zapadnięciami, jej szerokość wynosi od 3,5 do 4m.

W ramach inwestycji zostaną wykonane:

 • jezdnia – warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego,
 • chodniki z kostki betonowej koloru piaskowego o szerokości od 1,5 do 2,0 m, o grubości 6 cm,
 • zjazdy z kostki betonowej grafitowej o grubości 8 cm,
 • pobocza o szerokości 1 m, gruntowe, pokryte humusem i obsiane trawą,
 • odwodnienie terenu.

Po wykonaniu zadania droga uzyska status drogi gminnej.

Inwestycja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiego na lata 2014-2020, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Polanów została zawarta w dniu 31.05.2016r.

Planowa wartość zadania to 833.072,74 zł a przyznana pomoc finansowa wynosi 430.962 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w latach 2016-2017. Przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji planowany jest na miesiąc wrzesień 2016r. a realizacja zadania potrwa do 4 maja 2017r.

2016-09-30 00:00:00


Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa