Aktualności

Budowa całorocznego targowiska „Mój Rynek” w Polanowie

Umowa o dofinansowanie Nr 00002-65171-UM1600001/17 z dnia 11.10.2017r.  operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wydatki kwalifikowalne (wartość ogółem): 1.569.291,16
Dofinansowanie projektu: 998.539,00
Terminy realizacji projektu: 09.2019

Cel inwestycji: Stworzenie ogólnodostępnego miejsca konkurencyjności i promocji, w szczególności produktów rolno-spożywczych, poprzez budowę całorocznego targowiska „Mój Rynek” w Polanowie przy ulicy Stawnej wraz z infrastrukturą.
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności  odwodnienie terenu, przyłącza wod-kan, ułożenie kostki brukowej na całej powierzchni targowiska. Powierzchnia handlowa stanowić będzie ponad 400m2, a połowa powierzchni zostanie zadaszona wiatami stalowymi. Wyznaczone zostaną miejsca do handlu bezpośredniego z samochodu. Na terenie targowiska wybudowany zostanie parking dla samochodów w tym miejsca dla niepełnosprawnych.  Na targowisku stanie kontener biurowo-socjalny z toaletami. Teren zostanie ogrodzony. Planuje się również usytuowanie wiaty z wózkami, pojemniki na odpady segregowane, ławki i stojaki na rowery.

2018-08-30 13:07:42


Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczyca Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie

Umowa o dofinansowanie nr: RPZP.02.03.00-32-0004/17-00 z 02.08.2017 zawarta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
Wydatki kwalifikowalne: 2.993.542,49
Dofinansowanie projektu: 2.465.182,16
Terminy realizacji projektu: 2018 - 2019

Opis inwestycji
Do końca października  2018r. w miejscu starego budynku przystanku autobusowego w Polanowie przy ulicy Wolności, powstanie nowy budynek o powierzchni użytkowej ok. 41 m2, za budynkiem zostanie oddany do użytku parking dla samochodów osobowych oraz droga rowerowa do ulicy Stawnej.  Na terenie Centrum Przesiadkowego, będzie można przesiąść się z samochodu osobowego lub roweru i kontynuować przejazd transportem publicznym lub pieszo. W centrum przesiadkowym można pozostawić rower lub bagaż na czas przebywania w miejscu pracy lub czas konieczny do korzystania z innych usług.
Pod wiatą na terenie Centrum Przesiadkowego powstaną stanowiska dla  rowerów, zamykane szafki pełniących funkcję przechowalni bagażu, siedziska betonowe z elementami drewnianymi. Przewidziano również uporządkowanie nawierzchni wraz z kwietnikami i elementami małej architektury (kosze na śmieci, tablice informacyjne, oświetlenie i monitoring terenu).
W ramach projektu planowana jest również budowa ok. 9 km dróg rowerowych w kierunkach Jacinki – Polanów oraz Rzeczyca Wielka –Polanów. Na trasie powstaną elementy małej architektury m.in. stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Termin realizacji 10.2019.

2018-08-27 09:48:11


MALUCH PLUS

W dniu 18 kwietnia 2017r. Wojewoda Zachodniopomorski udzielił Gminie Polanów wsparcia finansowego na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” „MALUCH PLUS” . Dotacja w wysokości 197.940,000zł zostanie przeznaczona w dużej części na pokrycie wydatków związanych z tworzeniem nowych miejsc opieki czyli na dostosowanie budynku byłego przedszkola przy ulicy Stawnej na instytucję żłobka.   Prace objęte dotacją to: wymiana pokrycia dachowego, elewacja, napraw kominów, dostosowanie pomieszczenia łazienki, ogrodzenie, wymiana kotła co. Szacunkowy koszt zadania ponad 400 tys.

2017-11-03 09:33:52


Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów

Operacja zakłada budowę ogólnodostępnej, nieodpłatnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Potrzeba realizacji operacji wynika z zidentyfikowanych potrzeb społeczności lokalnej.

Operacja składa się z trzech zadań:
•    Budowa zewnętrznych siłowni fitness w miejscowościach Gminy Polanów: Buszyno, Dadzewo, Powidz i Wietrzno.
•    Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wytypowanych obszarów na terenie miasta i gminy Polanów. Zadanie to zaplanowano do realizacji w miejscowościach: Cetuń, Kępiny, Kościernica, Nadbór, Polanów, Rosocha, Rzeczyca Wielka, Wielin.
•    Zakup ławek i stołów do rekreacji - 7 kompletów, nogi żeliwne, siedziska i oparcia oraz blaty stołów z drewna, z przeznaczeniem dla miejscowości Polanów.
Realizacja operacji spowoduje wzrost atrakcyjności obszaru LSR jako miejsca do życia i wypoczynku, lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów i potencjału, podniesienie jakości życia mieszkańców  Gminy Polanów poprzez stworzenie możliwości do aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu.

2017-10-18 11:30:38


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023 został przyjęty

Rada Miejska w Polanowie w dniu 20 września 2017 roku uchwałą nr XLll/222/17 przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023.

2017-10-03 11:01:31


Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023” z dnia 19.09.2017 r.

2017-09-19 14:16:14


Informacja podsumowująca przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pod nazwą "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023"

Celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Polanów w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Konsultacje w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji odbyły się w terminie od 28 lipca 2017r. do 28 sierpnia 2017r.

2017-08-30 14:51:12


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017 – 2023 - prezentacja

Prezentacja na spotkania z mieszkańcami gminy Polanów.

Załączniki

2017-08-24 12:00:53


Raport z eventu animacyjnego w Chociminie

Na mocy umowy Nr PG.I.272.5.2017 zawartą pomiędzy Gminą Polanów a Fundacją Nauka dla Środowiska zrealizowano w dniu 28 lipca 2017r. w Chociminie piąty z cyklu 5 eventów animacyjnych w miejscowościach zidentyfikowanych jako zdegradowane (Cetuń, Chocimino, Nacław, Polanów, Rzeczyca Wielka).

Event odbywał się w ramach projektu „Opracowanie  Lokalnego  Programu Rewitalizacji dla Miasta na lata 2017-2023"— współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydarzenie odbywało się w dniu 28.07.2017r. na terenach zielonych w środku miejscowości przy głównej drodze w Chociminie  i  trwało 8 godzin od godz. 16:00 do 24:00.
W godzinach 16-18 oraz 20-24 odbywała się część festynowa, część warsztatowa odbywała się w godzinach 18.00-20.00. Event został zorganizowany w atrakcyjnym i przyjaznym miejscu. W evencie uczestniczyło około 100 osób. Event był ogólnodostępny, niebiletowany.

 

2017-08-24 11:47:21


Raport z eventu animacyjnego w Cetuniu

Na mocy umowy Nr PG.I.272.5.2017 zawartą pomiędzy Gminą Polanów a Fundacją Nauka dla Środowiska zrealizowano w dniu 21 lipca 2017r. w Cetuniu czwarty z cyklu 5 eventów animacyjnych w miejscowościach zidentyfikowanych jako zdegradowane (Cetuń, Chocimino, Nacław, Polanów, Rzeczyca Wielka).

Event odbywał się w ramach projektu „Opracowanie  Lokalnego  Programu Rewitalizacji dla Miasta na lata 2017-2023"— współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydarzenie odbywało się w dniu 21.07.2017r. na terenach rekreacyjnych przy boisku w Cetuniu  i  trwało 8 godzin od godz. 16:00 do 24:00. W godzinach 16-18 oraz 20-24 odbywała się część festynowa, część warsztatowa odbywała się w godzinach 18.00-20.00. Event został zorganizowany w atrakcyjnym i przyjaznym miejscu w centrum miejscowości. W evencie uczestniczyło około 100 osób. Event był ogólnodostępny, niebiletowany.

 

2017-08-23 09:04:12


Raport z eventu animacyjnego w Nacławiu

2017-08-09 13:23:59


Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023

Przeprowadzenie konsultacji ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Polanów i innych interesariuszy procesu rewitalizacji w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Informujemy, że konsultacje w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji rozpoczną  się w dniu 28 lipca 2017r. i potrwają do dnia 28 sierpnia 2017r.

Miejscem składania ankiet jest Urząd Miejski w Polanowie ul. Wolności 4, 76-010 Polanów:

  1. Sekretariat, pokój nr 5 (forma papierowa ankiety),
  2. przesłanie pocztą elektroniczną na adres: e-mail: rewitalizacja@polanow.eu (forma elektroniczna ankiety).

Informujemy, że otwarte spotkania z mieszkańcami i innymi interesariuszami wraz z publiczną prezentacją projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Miejscowość Data Godzina Miejsce spotkania
Polanów Wtorek, 22 sierpnia 2017r. 17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów
Nacław Środa, 23 sierpnia 2017r. 17.00 Świetlica Wiejska w Nacławiu
Rzeczyca Wielka Środa, 23 sierpnia 2017r. 19.00 Świetlica Wiejska w Rzeczycy Wielkiej
Cetuń Czwartek, 24 sierpnia 2017r. 17.00 Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu
Chocimino Czwartek, 24 sierpnia 2017r. 19.00 Świetlica Wiejska w Chociminie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią konsultowanego dokumentu.

2017-08-16 19:10:23


Raport ze spacerów studyjnych, które odbyły się w dniach 4-7 lipca 2017

Raport ze spacerów badawczych

2017-07-28 12:10:31


Raport z eventu animacyjnego w Rzeczycy Wielkiej

Na mocy umowy Nr PG.I.272.5.2017 pomiędzy Gminą Polanów a Fundacją Nauka dla Środowiska zrealizowano w dniu 1 lipca 2017r. w Rzeczycy Wielkiej DRUGI z cyklu 5 eventów animacyjnych w miejscowościach zidentyfikowanych jako zdegradowane (Cetuń, Chocimino, Nacław, Polanów, Rzeczyca Wielka).

Event odbywał się w ramach projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta na lata 2017-2023"— współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydarzenie odbywało się w dniu 1.07.2017r. i trwało 8 godzin od godz. 16:00 do 0:00. W godzinach 16-18 oraz 20-0.00 odbywała się część festynowa, część warsztatowa odbywała się w godzinach 18.00-20.00. Event został zorganizowany w atrakcyjnym i przyjaznym miejscu, przy świetlicy wiejskiej, która dawała schronienie uczestnikom przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Event był ogólnodostępny, niebiletowany. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych mieszkańcy licznie przybyli na miejsce imprezy. W kulminacyjnym momencie imprezy na placu bawiło się ok. 300 mieszkańców. Przez cały czas trwania wydarzenia (pomimo deszczu) płonęło ognisko doglądane przez jednego z mieszkańców, przy którym pieczono kiełbaski.

Raport z eventu animacyjnego w Rzeczycy Wielkiej

2017-07-27 15:36:25


Raport z eventu animacyjnego w Polanowie

Na mocy umowy Nr PG.I.272.5.2017 pomiędzy Gminą Polanów a Fundacją Nauka dla Środowiska zrealizowano w dniu 24 czerwca 2017r. w Polanowie pierwszy z cyklu 5 eventów animacyjnych w miejscowościach zidentyfikowanych jako zdegradowane (Cetuń, Chocimino, Nacław, Polanów, Rzeczyca Wielka).

Event odbywał się w ramach projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta na lata 2017-2023"— współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydarzenie odbywało się w dniu 24.06.2017r. i trwało 10 godzin od godz. 16:00 do 2:00. W godzinach 16-18 oraz 20-2 odbywała się część festynowa, część warsztatowa odbywała się w godzinach 18.00-20.00. Event został zorganizowany w atrakcyjnym i przyjaznym miejscu, nad Zalewem, gdzie wielki namiot dawał schronienie uczestnikom przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. W evencie uczestniczyło około 600 osób. Event był ogólnodostępny, niebiletowany.

Raport z eventu animacyjnego w Polanowie

2017-07-27 13:02:41


Raport z warsztatów, które odbyły się na terenie Gminy Polanów w dniach 21 czerwca - 3 lipca

Raport z warsztatów, które odbyły się na terenie Gminy Polanów w dniach 21 czerwca - 3 lipca

2017-07-27 11:24:37


Spacery studyjne

Zapraszamy do wzięcia udziału w

SPACERACH STUDYJNYCH PO OBSZARZE REWITALIZACJI W GMIINIE POLANÓW

 

Cel spacerów

Zebranie opinii mieszkańców podobszarów rewitalizacji oraz pozostałych interesariuszy nt. problemów oraz oczekiwań dot. rewitalizacji.

Lokalizacja i terminy spacerów

· Polanów – centrum miasta (ul. Koszalińska, Sławieńska, Wolności, Zamkowa) – termin wtorek 04.07.2017, godz. 13:00

· Rzeczyca Wielka – termin środa 05.07.2017, godz. 15:00

· Cetuń – termin czwartek 06.07.2017 godz. 15:00

· Chocimino – termin piątek 07.07.2017 godz. 15:00

Szczegóły spacerów

Zaproszenie Polanów

Zaproszenie Rzeczyca Wielka

Zaproszenie Cetuń

Zaproszenie Chocimino

2017-06-27 14:16:56


Event animacyjny 28 lipca 2017 r. - Chocimino

2017-06-27 13:14:12


Event animacyjny 21 lipca 2017 r. - Cetuń

2017-06-27 13:11:27


Event animacyjny 14 lipca 2017 r. - Nacław

2017-06-27 13:07:24


Event animacyjny 14 lipca 2017 r. - Nacław

2017-06-27 13:07:24


Event animacyjny 1 lipca 2017 r. - Rzeczyca Wielka

2017-06-26 15:17:22


Baner projektu

2017-06-26 15:01:21


Umowa o dofinansowanie zadań gospodarki wodno-ściekowej podpisana

W dniu 31 maja br. do Polanowa przyjechał Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj. Celem jego wizyty było zawarcie z Burmistrzem Polanowa - Grzegorzem Lipskim umowy o dofinansowanie w kwocie 1,9 mln zł projektu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń (pompy głębinowe i rury tłoczne) w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów.

Celem tego projektu jest poprawa poziomu życia mieszkańców 14 miejscowości gminy Polanów (Świerczyna, Bukowo, Domachowo, Cetuń, Krąg, Bożenice, Komorowo, Warblewo, Sowinko, Powidz, Nacław, Kościernica, Garbno, Gołogóra) poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej (8,6 km sieci) w 2 miejscowościach: Świerczyna i Bukowo oraz zakup i wymianę urządzeń w ujęciach wody pitnej w 14 miejscowościach: Świerczyna, Bukowo, Domachowo, Cetuń, Krąg, Bożenice, Komorowo, Warblewo, Sowinko, Powidz, Nacław, Kościernica, Garbno, Gołogóra. Realizacja operacji spowoduje ograniczenie ryzyka wydostania się ścieków bytowych do środowiska, poprawę płynności w dostarczaniu wody pitnej poprzez zmniejszenie awaryjności wyposażenia ujęć wody.

Inwestycja zostanie przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy etap zaplanowany do realizacji do maja 2018r. to skanalizowanie miejscowości Świerczyna. Pozostałe prace zostaną wykonane w drugim etapie, który potrwa do marca 2019r. Szacunkowa wartość wszystkich robót to 4 mln zł.

Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich".

2017-06-23 11:19:09


Rewitalizacja - ankieta

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej rewitalizacji.
Jej celem jest pogłębienie diagnozy obszarów wybranych do rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023. Rewitalizacja to zestaw działań obejmujących sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową i techniczną, które mają na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach. Niniejsze badanie jest w pełni anonimowe, a uzyskane informacje posłużą jedynie do opracowania zbiorczego raportu. Jako tereny, które w pierwszej kolejności powinny zostać poddane rewitalizacji zostały wskazane następujące obszary: Polanów (ulice Wolności, Koszalińska, Sławieńska, Zamkowa), Chocimino, Cetuń, Nacław, Rzeczyca Wielka)

http://badania-ipc.pl/index.php/992921?lang=pl

2017-06-20 13:14:58


Zapraszamy na warsztaty w ramach rewitalizacji miasta i gminy Polanów

Chcesz dowiedzieć się czym jest rewitalizacja i jak może zmienić się Twoja miejscowość?
Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w spotkaniach warsztatowych.
Zależy nam na udziale szerokiego grona mieszkańców, reprezentujących różne grupy wiekowe, społeczne i zawodowe.
Celem warsztatów jest krystalizacja pomysłów w projekty, których realizacja poprawi jakość życia mieszkańców, funkcjonalność, estetykę oraz bezpieczeństwo w miejscowości a przede wszystkim zintegruje mieszkańców i wzmocni więzi społeczne.


Terminy i miejsca warsztatów:
Rzeczyca Wielka - 21.06 godz. 16:00 - 21:00 Rzeczyca Wielka nr 4a, świetlica wiejska.
Nacław - 21.06 godz. 16:00 - 21:00 Nacław nr 27b, świetlica wiejska.
Polanów - 22.06 godz. 16:00 - 21:00, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów, ul. Wolności 7.
Cetuń - 03.07 godz. 16:00 - 21:00, kawiarnia w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu, nr 6.
Chocimino - 03.07 godz. 16:00 - 21:00 Chocimino nr 7, świetlica wiejska.
Program warsztatów:
16:00 - 16: 30 Rewitalizacja na co dzień - przykłady z Polski (projekcje filmów, prezentacja multimedialna)
16:30 - 18:15 Wyznaczenie głównych potrzeb mieszkańców - jak rozwijać współpracę?
18.15 - 18.30 Przerwa
18:30 - 20:00 Pomysły na działania - co możemy zrobić w naszej miejscowości?
20:00 - 20:30 Główne kierunki działań - dyskusja.
20:30 - 21:00 Podsumowanie

Serdecznie zapraszamy.

2017-06-19 15:11:03


Rewitalizacja w mieście i Gminie Polanów - Pierwsze spotkania z mieszkańcami za nami

W dniach 29-31 maja w Polanowie, Chociminie, Cetuniu, Nacławiu i Rzeczycy Wielkiej odbyły się na pierwsze spotkania informacyjne dla mieszkańców dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023. Opracowanie tego strategicznego dokumentu realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Opracowanie Lokalnego Programu rewitalizacji rozpoczęto od pozyskania danych i pogłębionej analizy danych statystycznych wszystkich sołectw Gminy Polanów oraz wszystkich ulic miasta Polanowa. Z analizy tej wynika, że zdegradowanymi obszarami na terenie Gminy Polanów są miejscowości: Chocimino, Cetuń, Nacław, Rzeczyca Wielka oraz centrum Polanowa – ulice Koszalińska, Wolności, Sławieńska i Zamkowa. Obszary zdegradowane to takie obszary, na których występuje koncentracja utrwalonych problemów społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych oraz przestrzennych takich jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, uzależnienia, depopulacja – ubywanie ludności, starzenie się społeczności, zły stan infrastruktury lub niedostosowanie infrastruktury do obecnej funkcji, brak kapitału społecznego, niski poziom przedsiębiorczości. W/w miejscowości uznane za zdegradowane będą poddawane procesowi rewitalizacji.
Kolejnym etapem realizacji projektu będą w miesiącach czerwiec - lipiec br. badania społeczne mieszkańców (ankietowanie mieszkańców poprzez wywiady telefoniczne, osobiste rozmowy z ankieterami, ankiety składane on-line), indywidualne wywiady pogłębione, eventy animacyjne, spacery studyjne. Odbędą się także warsztaty, na których zostanie wspólnie z interesariuszami wypracowana koncepcja działań rewitalizacyjnych dla poszczególnych miejscowości.
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023 wykonuje na zlecenie Gminy Polanów Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia a kwestie związane z zagospodarowanie przestrzennym nadzoruje architekt Ewa Jańczak z Pracowni Architektury z Koszalina.

Raport ze spotkań warsztatowych

Prezentacja na warsztaty

Podstawowe dane o rewitalizacji
Rewitalizacja jest stosunkowo nowym podejściem w modelowaniu rozwoju-społeczno gospodarczego. Rolą Gminy Polanów jest koordynacja i odpowiednie zaprogramowanie procesu rewitalizacji, ale procesu rewitalizacji nie prowadzi wyłącznie gmina – biorą w niej udział przede wszystkim interesariusze, którym są mieszkańcy, podmioty publiczne, prywatne, pozarządowe. I to ich zaangażowanie jest kluczowe dla powodzenia procesu rewitalizacji.
Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Aby obszar został uznany za zdegradowany muszą występować na nim utrwalone i skumulowane problemy społeczne, takie jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, erozja więzi społecznych. Niekorzystnym zjawiskom społecznym towarzyszy zwykle stagnacja gospodarcza spowodowana niskim stopniem przedsiębiorczości, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zły stan techniczny infrastruktury lub braki w infrastrukturze.
Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź na problemy społeczne a celem rewitalizacji jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia mieszkańców oraz odtworzenie więzi społecznych w rewitalizowanym obszarze.
Rewitalizacja zakłada zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, co oznacza, że oprócz realizacji inwestycji, które są środkiem do celu, rewitalizacji poddawana jest społeczność zamieszkująca dany obszar.
Rewitalizację prowadzi się w oparciu o Lokalny lub Gminny Program Rewitalizacji.
Rewitalizacja musi mieć partycypacyjny charakter. Polega on na tym, że proces programuje się, prowadzi i ocenia przy aktywnym udziale interesariuszy. Służą temu konsultacje społeczne i spotkania z interesariuszami.
Istnieje szereg ograniczeń w wyborze obszarów do rewitalizacji. Gmina nie może swobodnie decydować, które obszary chce rewitalizować a których nie. Rewitalizacji mogą być poddane wyłącznie obszary, które są zdiagnozowane jako zdegradowane. Diagnoza opiera się na pogłębionej analizie danych statystycznych, spotkaniach z mieszkańcami i opiniach ekspertów.
Działania rewitalizacyjne muszą być skoncentrowane terytorialnie i dotyczyć wybranego, niewielkiego obszaru gminy. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w pracach nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023.

2017-06-19 15:02:10


Rewitalizacja w mieście i gminie Polanów. Pierwsze spotkania z mieszkańcami

Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz inne osoby zainteresowane procesem rewitalizacji na pierwsze spotkania informacyjne dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023.
Spotkania odbędą się:
- w Polanowie w dniu 29 maja (poniedziałek) godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Polanów,
- w Chociminie w dniu 30 maja (wtorek) godzina 17.00 w świetlicy wiejskiej,
- w Cetuniu w dniu 30 maja (wtorek) godzina 19.15 w świetlicy DPS Cetuń,
- w Nacławiu w dniu 31 maja (środa) godzina 17.00 w świetlicy wiejskiej,
- w Rzeczycy Wielkiej w dniu 31 maja (środa) godzina 19.15 w świetlicy wiejskiej.
Rewitalizacja jest stosunkowo nowym podejściem w modelowaniu rozwoju-społeczno gospodarczego. Rolą Gminy Polanów jest koordynacja i odpowiednie zaprogramowanie procesu rewitalizacji, ale procesu rewitalizacji nie prowadzi wyłącznie gmina - biorą w niej udział przede wszystkim interesariusze, którym są mieszkańcy, podmioty publiczne, prywatne, pozarządowe. I to ich zaangażowanie jest kluczowe dla powodzenia procesu rewitalizacji.


Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Aby obszar został uznany za zdegradowany muszą występować na nim utrwalone i skumulowane problemy społeczne, takie jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, erozja więzi społecznych. Niekorzystnym zjawiskom społecznym towarzyszy zwykle stagnacja gospodarcza spowodowana niskim stopniem przedsiębiorczości, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zły stan techniczny infrastruktury lub braki w infrastrukturze.
Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź na problemy społeczne a celem rewitalizacji jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia mieszkańców oraz odtworzenie więzi społecznych w rewitalizowanym obszarze.
Rewitalizacja zakłada zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, co oznacza, że oprócz realizacji inwestycji, które są środkiem do celu, rewitalizacji poddawana jest społeczność zamieszkująca dany obszar.
Rewitalizację prowadzi się w oparciu o Lokalny lub Gminny Program Rewitalizacji.
Rewitalizacja musi mieć partycypacyjny charakter. Polega on na tym, że proces programuje się, prowadzi i ocenia przy aktywnym udziale interesariuszy. Służą temu konsultacje społeczne i spotkania z interesariuszami.
Istnieje szereg ograniczeń w wyborze obszarów do rewitalizacji. Gmina nie może swobodnie decydować, które obszary chce rewitalizować a których nie. Rewitalizacji mogą być poddane wyłącznie obszary, które są zdiagnozowane jako zdegradowane. Diagnoza opiera się na pogłębionej analizie danych statystycznych, spotkaniach z mieszkańcami i opiniach ekspertów. Z analizy danych statystycznych dla całej Gminy Polanów i wszystkich ulic miasta Polanowa wynika, że zdegradowanymi obszarami na terenie Gminy Polanów są miejscowości: Chocimino, Cetuń, Nacław, Rzeczyca Wielka oraz centrum Polanowa.
Działania rewitalizacyjne muszą być skoncentrowane terytorialnie i dotyczyć wybranego, niewielkiego obszaru gminy. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
Po wyznaczeniu obszarów zdegradowanych w miesiącach czerwiec - lipiec 2017r. odbędą się badania społeczne, eventy animacyjne i warsztaty na których zostanie wspólnie z interesariuszami wypracowana koncepcja działań rewitalizacyjnych dla poszczególnych miejscowości.
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023 jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 63.900 zł. Szacowana wartość całego projektu wynosi 71.000 zł. Celem projektu jest zaplanowanie procesu rewitalizacji zdegradowanych miejscowości na terenie Gminy Polanów a planowanym do osiągnięcia efektem jest kompleksowe rozwiązanie problemów społecznych, funkcjonalno-przestrzennych i infrastrukturalnych na obszarach poddawanych rewitalizacji.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach.

2017-05-25 00:00:00


Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo

Celem operacji pn.: „Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo” jest poprawa standardu oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez zmianę nawierzchni dwóch odcinków drogi wewnętrznej w miejscowości Żydowo. W wyniku realizacji operacji przebudowane zostanie 649 m drogi wewnętrznej. Odcinek A-B od cmentarza do parkingu przy kościele oraz odcinek C-D od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 205 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3573Z w kierunku Głuszy. Odcinek A-B obecnie posiada nawierzchnię zróżnicowaną z kruszywa, gruzu, bruku kamiennego. Nawierzchnia drogi jest nierówna i zdeformowana, występują liczne zapadnięcia, wyboje i dziury. Szerokość części jezdnej jest zmienna i waha się od 2,5 do 5,5m.

Odcinek C-D posiada nawierzchnię z bruku kamiennego, w złym stanie technicznym, z licznymi wybojami i nierównomiernymi spadkami poprzecznymi i podłużnymi. W okresach deszczowych tworzą się zastoiska wody. Szerokość tego odcinka jezdni waha się od 4 do 6m.

W ramach inwestycji zostaną wykonane:

  • na odcinku A-B zostaną wydzielone nawierzchnie: 3 m dla pojazdów samochodowych oraz 2 x 1 m dla pieszych. Projektuje się wydzielenie kolorystyczne nawierzchni w celu wyraźnego rozdzielenia funkcji. Odprowadzenie wody opadowej za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na tereny zielone. Nawierzchnię jezdni stanowić będzie kostka brukowa betonowa grubości 8 cm,
  • odcinek C-D. Zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny o szerokości podstawowej 5 m, o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm. W jezdni wydzielone zostaną nawierzchnie: 3 m część dla samochodów oraz 2 x 1 m dla pieszych. Projektuje się wydzielenie kolorystyczne nawierzchni w celu wyraźnego rozdzielenia funkcji. Zaprojektowano także wykonanie zabruku koło remizy OSP i regulację wpustów kanalizacji deszczowej.

Po wykonaniu zadania droga uzyska status drogi gminnej.

Inwestycja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiego na lata 2014-2020, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Polanów została zawarta w dniu 31.05.2016r.

Planowa wartość zadania to 861.994,35 zł a przyznana pomoc finansowa wynosi 443.637 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w latach 2017-2018.

2016-09-30 00:00:00


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice

Celem operacji pn.: „Przebudowa budowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice” jest poprawa standardu oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez zmianę nawierzchni drogi. W wyniku realizacji operacji przebudowane zostanie 468 m drogi wewnętrznej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3553Z do świetlicy wiejskiej w Bożenicach. Przebudowywana droga jest obecnie brukowa z nielicznymi zapadnięciami, jej szerokość wynosi od 3,5 do 4m.

W ramach inwestycji zostaną wykonane:

  • jezdnia – warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego,
  • chodniki z kostki betonowej koloru piaskowego o szerokości od 1,5 do 2,0 m, o grubości 6 cm,
  • zjazdy z kostki betonowej grafitowej o grubości 8 cm,
  • pobocza o szerokości 1 m, gruntowe, pokryte humusem i obsiane trawą,
  • odwodnienie terenu.

Po wykonaniu zadania droga uzyska status drogi gminnej.

Inwestycja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiego na lata 2014-2020, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Polanów została zawarta w dniu 31.05.2016r.

Planowa wartość zadania to 833.072,74 zł a przyznana pomoc finansowa wynosi 430.962 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w latach 2016-2017. Przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji planowany jest na miesiąc wrzesień 2016r. a realizacja zadania potrwa do 4 maja 2017r.

2016-09-30 00:00:00


Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa