Zaprojektowanie i wykonanie dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach placówek edukacyjnych w Polanowie

Zaprojektowanie i wykonanie dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach placówek edukacyjnych w Polanowie

Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Polanów, które dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznych w dwóch szkołach na terenie miasta Polanowa. Planowane do wybudowania instalacje fotowoltaiczne będą stanowić zespół prądotwórczy, klasyfikowany jako mikroźródło (do 40 kW), wykorzystujące energię ze słońca. Instalacja wytwarzać będzie energię elektryczną na potrzeby własne budynków.

Panele fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na dachach następujących budynków:

  • Szkoła Podstawowa w w Polanowie o łącznej mocy zainstalowanej 10kW,
  • Zespole Szkół Publicznych w Polanowie o łącznej mocy zainstalowanej 39,5kW.

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi:

  • opracowanie studium wykonalności,
  • przygotowanie dokumentacji projektowej,
  • wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
  • nadzór inwestorski,
  • promocja projektu.

Podstawowym celem inwestycji jest zwiększenie udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródłem odnawialnym. Skutkiem realizacji projektu będzie osiągniecie efektu ekologicznego w postaci redukacji ilości zanieczyszczeń do atmosfery, a także osiągnięcie efektu ekonomicznego, związanego ze zmniejszeniem zakupu energii eklektycznej na potrzeby własne.

Wydatki kwalifikowalne: 464 065,00zł.
Wnioskowane dofinansowanie projektu: 394 455,25zł.
Terminy realizacji projektu: 13.05.2016-30.11.2017.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

2017-03-22 00:00:00


Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa