Aktualności

„Zaprojektowanie i wykonanie dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach placówek edukacyjnych w Polanowie”

Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Polanów, które dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznych w dwóch szkołach na terenie miasta Polanowa. Planowane do wybudowania instalacje fotowoltaiczne będą stanowić zespół prądotwórczy, klasyfikowany jako mikroźródło (do 40 kW), wykorzystujące energię ze słońca. Instalacja wytwarzać będzie energię elektryczną na potrzeby własne budynków.

Panele fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na dachach następujących budynków:

 • Szkoła Podstawowa w w Polanowie o łącznej mocy zainstalowanej 10kW,
 • Zespole Szkół Publicznych w Polanowie o łącznej mocy zainstalowanej 39,5kW.

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi:

 • opracowanie studium wykonalności,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej,
 • wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
 • nadzór inwestorski,
 • promocja projektu.

Podstawowym celem inwestycji jest zwiększenie udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródłem odnawialnym. Skutkiem realizacji projektu będzie osiągniecie efektu ekologicznego w postaci redukacji ilości zanieczyszczeń do atmosfery, a także osiągnięcie efektu ekonomicznego, związanego ze zmniejszeniem zakupu energii eklektycznej na potrzeby własne.

Wydatki kwalifikowalne: 464 065,00zł.
Wnioskowane dofinansowanie projektu: 394 455,25zł.
Terminy realizacji projektu: 13.05.2016-30.11.2017.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

środa, 22 marca 2017

„Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo”

Celem operacji pn.: „Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo” jest poprawa standardu oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez zmianę nawierzchni dwóch odcinków drogi wewnętrznej w miejscowości Żydowo. W wyniku realizacji operacji przebudowane zostanie 649 m drogi wewnętrznej. Odcinek A-B od cmentarza do parkingu przy kościele oraz odcinek C-D od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 205 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3573Z w kierunku Głuszy. Odcinek A-B obecnie posiada nawierzchnię zróżnicowaną z kruszywa, gruzu, bruku kamiennego. Nawierzchnia drogi jest nierówna i zdeformowana, występują liczne zapadnięcia, wyboje i dziury. Szerokość części jezdnej jest zmienna i waha się od 2,5 do 5,5m.

Odcinek C-D posiada nawierzchnię z bruku kamiennego, w złym stanie technicznym, z licznymi wybojami i nierównomiernymi spadkami poprzecznymi i podłużnymi. W okresach deszczowych tworzą się zastoiska wody. Szerokość tego odcinka jezdni waha się od 4 do 6m.

W ramach inwestycji zostaną wykonane:

 • na odcinku A-B zostaną wydzielone nawierzchnie: 3 m dla pojazdów samochodowych oraz 2 x 1 m dla pieszych. Projektuje się wydzielenie kolorystyczne nawierzchni w celu wyraźnego rozdzielenia funkcji. Odprowadzenie wody opadowej za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na tereny zielone. Nawierzchnię jezdni stanowić będzie kostka brukowa betonowa grubości 8 cm,
 • odcinek C-D. Zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny o szerokości podstawowej 5 m, o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm. W jezdni wydzielone zostaną nawierzchnie: 3 m część dla samochodów oraz 2 x 1 m dla pieszych. Projektuje się wydzielenie kolorystyczne nawierzchni w celu wyraźnego rozdzielenia funkcji. Zaprojektowano także wykonanie zabruku koło remizy OSP i regulację wpustów kanalizacji deszczowej.

Po wykonaniu zadania droga uzyska status drogi gminnej.

Inwestycja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiego na lata 2014-2020, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Polanów została zawarta w dniu 31.05.2016r.

Planowa wartość zadania to 861.994,35 zł a przyznana pomoc finansowa wynosi 443.637 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w latach 2017-2018.

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

piątek, 30 września 2016

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice”

Celem operacji pn.: „Przebudowa budowa drogi gminnej w miejscowości Bożenice” jest poprawa standardu oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez zmianę nawierzchni drogi. W wyniku realizacji operacji przebudowane zostanie 468 m drogi wewnętrznej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3553Z do świetlicy wiejskiej w Bożenicach. Przebudowywana droga jest obecnie brukowa z nielicznymi zapadnięciami, jej szerokość wynosi od 3,5 do 4m.

W ramach inwestycji zostaną wykonane:

 • jezdnia – warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego,
 • chodniki z kostki betonowej koloru piaskowego o szerokości od 1,5 do 2,0 m, o grubości 6 cm,
 • zjazdy z kostki betonowej grafitowej o grubości 8 cm,
 • pobocza o szerokości 1 m, gruntowe, pokryte humusem i obsiane trawą,
 • odwodnienie terenu.

Po wykonaniu zadania droga uzyska status drogi gminnej.

Inwestycja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiego na lata 2014-2020, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Polanów została zawarta w dniu 31.05.2016r.

Planowa wartość zadania to 833.072,74 zł a przyznana pomoc finansowa wynosi 430.962 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w latach 2016-2017. Przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji planowany jest na miesiąc wrzesień 2016r. a realizacja zadania potrwa do 4 maja 2017r.

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

piątek, 30 września 2016

Kontakt

Urząd Miejski w Polanowie

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

94 3188329

94 3188387

um@polanow.eu

Herb Polanowa